Vytisknout
Kategorie: Trocha historie
Zobrazení: 520
 

V osmnáctém roce se v Dobřanech vytvořil z rakouskouherského 2. dragounského pluku, 2. československý dragounský pluk domácího vojska (domácí vojsko bylo tvořeno z útvarů po R. U. armádě, naše legie byly ještě v Rusku, Franci a Itálii). Tento pluk pak, posílal eskadrony na českoněmecké pohraničí (provincie DeutschBöhmen), Těšínsko a do bojů s Maďary na Slovensko.


       Po unifikaci branné moci, byl 2. dr. pluk dom. vojska sloučen s 14. dr. plukem dom. vojska
z Klatov. 1. října 1920 na základě výnosu MNO čj. 53. 000 – pres. 1920 vzniká 4. jezdecký pluk
s velitelstvím v Klatovech. Prvním velitelem tohoto pluku byl plk. Václav Stluka, jež pře tím velel
2. pluku v Dobřanech. Unifikací brané moci Dobřany přichází o organickou jednotku celého pluku.
Od října 1920 – do května 1921 se v Dobřanech nachází 10. jezdecký pluk, který po zformování odchází do mírové posádky v Berehovu (Zakarpatská Rus), v Dobřanech  nechává náhradní eskadronu do března 1922. Od března 1922 – do listopadu se tu nachází posádková nemocnice.
Dál, od března 1922 – do ledna 1936 se tu nachází II. korouhev jezdeckého pluku č. 4 s 3. eskadronou, od května 1928 – do září 1933 nově 5. eskadronou a 6. kulometnou eskadronou.
Od ledna 1936 II. korouhev Drag. pluku č. 4 (v lednu 1936 byly jezdecké pluky přejmenovány
na dragounské). V Dobřanech měl dále 4. jezdecký pluk od září 1933 – do ledna 1936 remontní eskadronu ( od ledna 1936 rem. esk. dragounského pluku) a od ledna 1936 náhradní korouhev.
Náhradní roty v Dobřanech měl: Hraničářský prapor č. 5., od března 1934 – do ledna 1938 ( velitelství Hr. prap. se nacházelo v Chebu, od února 1938 ve Falknově, od září 1938
v Podbořanech, podléhalo velitelství Druhé pěší divise, od května1938 velitelství První skupiny): Hraničářský prapor č. 6., od března 1934 (velitelství Hr. praporu se nacházelo v Domažlicích a od ledna 1938 ve Stodu, podléhalo velitelství Druhé pěší divise). Posledním náhradním kádrem
v Dobřanech byla náhradní baterie Dělostřeleckého oddílu č. 252.,od září 1933 – do ledna 1938.

 

Náhradní těleso obecně: v míru vede evidenci záložníků, uskladňuje a udržuje augmentační (válečné) zásoby a připravuje mobilisaci, ve válce mobilisuje zálohy, vystrojuje a vyzbrojuje je
a odesílá k vojskovým tělesům.

 

Remontní eskadrona: zabezpečovala výcvik koní pro celý pluk

V Dobřanech tedy i stále převládá jezdectvo ( II. korouhev, náhradní korouhev, remontní
eskadrona ).Tedy něco málo o vlastnostech a organisaci jezdectva.

 

Vlastnosti jezdectva: Největší výhodou v poli je jeho pohyblivost, která je založena na rychlosti a vytrvalosti jeho koní. Jeho jednotky jsou vybaveny zbraněmi k ničení polních cílů všeho druhu, mohou ukončit svůj pohyb překvapujícím samostatným bez cizí pomoci vedeným bojem.

 

Jezdectvo v boji: bojuje podstatným způsobem jako pěchota, proto si všimneme především speciálních jezdeckých operací – vyhledávání zpráv, zajištění krytu, průzkum, nájezdy (ataky).

 

Organisace jezdectva:jezdectvo se člení na pluky.
Dragounský pluk je vojskové těleso a skládá se z velitelství s pomocnou eskadronou, ze dvou korouhví a jedné kulometné eskadrony.
Korouhev je mírový svaz dvou jezd. eskadron. Za války se tvoří svazky z určitého počtu eskadron
podle úkolů. Ty tvoří skupinu, které velí zástupce velitele pluku.
Eskadrona je základní taktickou jednotkou jezdectva, skládá se z velitelství a čtyř čet.
Kulometná eskadrona má velitelství a tři čety; četa má dvě družstva, každé z nich dva těžké kulomety.
Remontní eskadrona zabezpečuje výcvik remont.
Četa je nejmenší bojová jednotka schopná manévru a skládá se ze dvou družstev.
Družstvo je nejmenší palebná jednotka jezdectva.                            

 

                                                                                                         Autor: M. Faifr
 zdroj: Encyklopedie Čs.branné moci; Jiří Fidler a Václav Sluka; nakl. Libri Praha 2006
             Armáda a národ; Jan Maly petr, František Soukup, Jan Kapras; nakl. L. Mazáč 1938)
            VHA – fond posádková velitelství
            Město Dobřany v historii a v době přítomné; Ferdi Vlčka